mei 10, 2021

2021-Numerologische betekenis

Het jaar 2021 valt onder de energetische werking van het getal vijf, verbonden met vrijheid en bevrijding ( 2+2+1=5).
Wat betekent dit voor ons als individuele mens en als mensheid? Kort samengevat geeft dit aan dat we de gelegenheid krijgen om ons te bevrijden van belemmeringen, zowel als individueel mens in onze innerlijke wereld, als op het collectieve niveau van mensheid. Toch zal dit niet vanzelf gaan.

Terugkijkend op 2020
Als achtergrondinformatie en in aanloop naar het ontdekken van de betekenis van het getal vijf kijken we eerst terug naar 2020, dat nu bijna is afgelopen. Eind 2019 schreef ik hier kort samengevat over:

“ …..Omdat het getal 4 het grondgetal is van 22 (2+2=4)  betekent het ‘met je met de voeten op de grond blijven terwijl je geest zich verruimt om stoffelijke of fysieke problemen op te lossen.

Het getal 4 geeft als tijdelijk getal een remming en stagnatie aan, vooral in de fysieke en materiële wereld. Dit getal heeft ook te maken met het vinden van balans in grote verantwoordelijkheden en bij het afwegen van belangen. Belangrijke keuzes die moeten dit jaar worden gemaakt vanuit een natuurlijk gevoel voor leiderschap en het streven naar eenheid in verscheidenheid. Keuzes die cruciaal zijn voor het voortbestaan van de Aarde en al haar bewoners. Het getal 4 is het getal van moeder Aarde, het energieveld waarop wij leven als mensheid en waarmee we ook als individuele mens diep verbonden zijn. Dit collectieve energieveld heeft  al tijden zwaar te lijden van onze onachtzame aanwezigheid en is uitgeput geraakt door ons handelen uit eigenbelang zonder rekening te houden met de natuur en alles dat de Aarde ons geschonken heeft. Het voortbestaan van de Aarde en dus ook dat van de mensheid staat in 2020 op het spel. We zullen worden uitgedaagd als collectief om onze eigen belangen los te laten en ons in te zetten voor onze medemensen, voor elkaar.

Omdat de 4 op individueel niveau verbonden is met het menselijke lichaam kunnen fysieke problemen een grote rol spelen in dit jaar en staat ook onze gezondheid op het spel. Bij het oplossen van problemen is het belangrijk dat niet te veel risico’s worden genomen als de gevolgen niet kunnen worden overzien en geen snelle resultaten moeten worden nagestreefd. We moeten bedachtzaam zijn en problemen stap voor stap oplossen,  maar vooral gezamenlijk aanpakken, vanuit eenheidsbewustzijn. We zijn allemaal verbonden met elkaar in energie en alleen redden we het zeker niet dit jaar….. ( resumé, zie de volledige tekst onderaan)”

Terugkijkend kunnen we concluderen dat de gebeurtenissen afgelopen jaar, in het bijzonder de Covidpandemie en alles dat daarmee samenhangt, volledig aansloten bij de omschreven remmende werking van het getal 4. Ook is inmiddels wel gebleken dat we deze pandemie alleen maar gezamenlijk kunnen aanpakken en vaak ons eigen belang even zullen moeten loslaten ten behoeve van de gezamenlijkheid. Als we ook aan anderen denken, aan de kwetsbaren onder ons, de minder bedeelden, de zieken én de mensen die zich inzetten voor deze groepen. Helaas laat de gezamenlijkheid bij een gehoopte collectieve aanpak nogal wat te wensen over. Het lijkt in deze tijd vaak alsof juist polariserende krachten de overhand krijgen en we het als mens vooral erg belangrijk vinden om onze eigen visie als de enige juiste te zien, als dé waarheid. Wat dat betreft zijn we nog verre van eenheidsbewustzijn en mededogen en kunnen we de polariteit kennelijk maar moeizaam overstijgen. Toch hoort ook dit proces en deze verschijnselen bij deze tijdgeest, de evolutie van de mensheid naar een hoger bewustzijn,  naar het op handen zijnde Aquariustijdperk.

Betekenis van het getal 5
Laten we nu vooruit gaan kijken naar de mogelijkheden die het jaar 2021 ons biedt. Vanuit de beperktheid en remming van het getal 4 komen we natuurlijkerwijs onder invloed van het bevrijdende karakter van getal 5. Dit geeft meer luchtigheid, meer mogelijkheden om te groeien, ruimte om nieuwe wegen te verkennen en kansen om te ontdekken in dit nieuwe jaar. Dit getal wil zich bevrijden van de belemmeringen van de vier, wil zich losmaken om nieuwe werelden te ontdekken en betekenis te geven aan ervaringen.

Het getal 5 bezit een verbindende, open en alerte mentale instelling en een groot objectiverend vermogen. In essentie is het getal 5 het getal van het leven en vitaliteit. Een mens onder invloed van dit getal leeft het leven tot op de bodem in een fysieke incarnatie; hij extraheert de essentie van iedere ervaring in zijn leven en laat geen ervaring los zonder deze volledig te hebben verkend. Het vijfde element is de Quintessence, de essentie van alle geschapen werkelijkheid.

Het Pentagram
Het symbool dat verbonden is met het getal vijf is het Pentagram. Eeuwenlang is de vijfpuntige ster het amulet geweest tegen het kwaad en symbool voor het geluk. In andere culturen is het een symbool voor de mens en zijn gezondheid. Het getal vijf ontleent zijn symboliek aan het feit dat het de som is van het eerste even en het eerste oneven getal na verenigd te zijn, en ten tweede aan zijn plaats in het midden van de eerste negen getallen. Hildegard von Bingen ontwikkelde een theorie over het getal vijf als het symbool van de mens. “De lengte van de mens, van de kruin van zijn hoofd tot aan zijn voetzolen, kan in vijf gelijke delen worden onderverdeeld”, schrijft zij. En: “Zijn breedte, vanaf de vingertoppen van beide uitgestrekte handen, kan ook in vijf gelijke delen worden onderverdeeld.”

Gerekend naar de vijf gelijke afmetingen van zowel lengte als breedte, kan de mens worden weergegeven binnen een volmaakt vierkant. De beroemdste weergave daarvan is wellicht afkomstig van de kunstenaars Leonardo da Vinci, waarbij de armen van de mens in de vorm van een kruis zijn uitgestrekt. Hij bestaat uit vijf delen: twee armen, twee benen en hoofd en borstkas, die het hart beschut. De roos, als symbool voor de ontwikkeling van de menselijke ziel, is verborgen op de vijf punten van het kruis. In de hermetische symboliek zien we voor het eerst een vijfbladerige roos op het snijpunt van de armen van een kruis. Deze bloem vertegenwoordigde de Quintessence van de ether, de ziel die zichtbaar wordt op het punt waar de vier alchemistische elementen (water, aarde, lucht en vuur) samenkomen. Voor Pythagoras, grondlegger van de Numerologie, was het Pentagram een symbool van de harmonie tussen lichaam en ziel, wat leidde tot de verwerkelijkte mens, dat wil zeggen: de mens die in zichzelf de eenheid met het goddelijke (ofwel de universele geestkracht) heeft hersteld.

De Godin Isis en Sirius
In de Oudheid werden Egyptische graven door vijfpuntige sterren omgeven als een symbool voor het Egyptische getal vijf, verbonden met onze lotsbestemming. In het ideale geval werd de verwerkelijkte mens een ster en daarmee lid van het gezelschap van de zonnegod Ra. De vijfpuntige sterren waren de verblijfplaatsen van de zielen van de overledenen, dit wordt ook bevestigd door de Pyramideteksten van Unas. We zien dus dat het getal vijf een hele reeks betekenissen kent, waarbij het element van de lotsbestemming van de mensheid in het jaar 2021 naar voren komt. Welke lotsbepalende keuzes gaan we als mensheid maken in dit jaar?

Het getal vijf  wordt ook gerelateerd aan de godin Isis,  het goddelijke vrouwelijke in de materie en verbonden met Sirius, een ster in het Pleiadische stelsel. Het archetype van het goddelijke vrouwelijke komt volgens overleveringen vrij in alle culturen in deze overgangstijd waarin wij nu leven. Het brengt de intuïtie en ratio bij elkaar om zich te verenigen in de verwerkelijkte mens, ofwel de ‘nieuwe mens’. Het geeft ook de ontwikkeling van de aardemens aan naar de spirituele ( nieuwe) mens. De innerlijke strijd tussen onze twee naturen geven het getal vijf een rusteloos en soms nerveus karakter.

Twee wegen
Twee wegen staan steeds open onder de invloed van het getal vijf en telkens moet een keuze worden gemaakt tussen een materiële- of een spirituele weg. Dat geldt zeker ook voor de mensheid het komende jaar. Vijf is op menselijk niveau het getal van vreugde en van verdriet: de twee polariteiten waartussen we als mens heen en weer gaan totdat deze zijn verenigd in een hogere waarheid, die de dualiteit overstijgt: het eenheidsbewustzijn.

De vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet is H, de Hota in het oude Grieks. Deze letter is verbonden met het leven en de vitaliteit: een vijf leeft het leven in de fysieke vorm volledig, haalt de essentie uit iedere levenservaring. Eerst na het geheel doorleven van materiële- en fysieke ervaringen en hieruit de nodige lessen te leren staat hij ervoor open naar een nieuw niveau van bewustzijn te groeien die een ander, een 'nieuw' mens van hem maken.

Het Christusbewustzijn
Deze transformatie en regeneratie wordt in de Bijbel gesymboliseerd door toevoeging van de letter ‘H’ aan de namen van Abraham en Sarah en heeft een betekenis in zowel de uiterlijke- als de innerlijke wereld. De verhoogde werking van de innerlijke geestkracht reflecteert zich in de buitenwereld als overvloedige gezondheid en een veelheid aan expressiemogelijkheden, wat in de situatie van Sarah en Abraham de vreugdevolle geboorte van een nieuwe zoon Isaak tot resultaat had, ook al waren zij reeds op leeftijd.

De geboorte van dit kind kan symbolisch gezien worden als de geboorte van het ‘Christusbewustzijn’, in de 'nieuwe mens' op Aarde. Dit bewustzijn is verbonden met een diep verlangen naar eenheid en Liefde. Het ligt in de bedoeling van het kosmische plan der schepping dat uiteindelijk iedereen op deze Aarde dit bewustzijn in zichzelf gaat bereiken. Daarmee wordt de mensheid, de wereld en de kosmische evolutie naar een hoger plan getild. Dit hogere plan noemen we ook wel 'de vijfde dimensie'. In het Aquariustijdperk kiezen steeds meer mensen voor het pad der inwijding om deze kracht, dit bewustzijn, in zichzelf vrij te maken en ernaar te gaan leven. Om de weg voor te bereiden voor de 'Gouden Dageraad',  een periode die de overgang naar deze vijfde dimensie mogelijk moet gaan maken.

Overgang naar de vijfde dimensie
De Aarde en haar bewoners bevindt zich nu in deze overgangstijd van de derde naar de vijfde dimensie, van het Vissen- naar het Aquariustijdperk. Vele kosmische processen lopen nu teneinde omdat we aan het einde van een kosmische spiraal van 26.000 jaar zijn gekomen. De tijd is veranderd, de trilling verhoogd en dingen versnellen nu merkbaar. Ons zonnestelsel valt onder het Pleiadische (deel-) plan. Daardoor gaat de Aarde en haar bewoners een bewustzijnssprong maken van de derde naar de vijfde dimensie, de Pleiaden gaan naar de zesde dimensie en het Sirius-stelsel naar de zevende. Zo treedt er op zeer grote schaal in het hele melkwegstelsel een verschuiving in bewustzijn op. Dit is dan ook een tijd van zuivering en vol van ervaringen die nooit eerder in de aardse geschiedenis heeft plaatsgevonden. Door de energetische 'wrijving' tussen uitersten in het conflict dat zich nu in de hele wereld afspeelt kan een nieuwe harmonie ontstaan.

Deze al lang geleden voorspelde vijfde dimensie kan worden omschreven als ‘een staat van bewustzijn dat zich kenmerkt door mededogen, eenheid en acceptatie’. Vanuit dit bewustzijn  weten we innerlijk dat alles, dus ook de huidige ontwikkelingen die we doormaken, deel uitmaakt van het kosmische plan voor de evolutie van de schepping. Dit wetende kunnen we anders gaan kijken naar de beperkende omstandigheden waarin we ons nu als mensheid bevinden. We kunnen ze gaan zien als onderdeel van een noodzakelijke transformatieperiode, om als mensheid te groeien van de derde dimensie (verbonden met de materiële kant van het leven en dualiteit) naar het bewustzijn van de vijfde dimensie, van liefde en eenheid. Dan kunnen we ook de huidige, uitdagende omstandigheden in de wereld gaan zien als een geweldige kans om de huidige dualiteit te overstijgen door een brug te gaan bouwen tussen tegenstellingen, zowel in de uiterlijke wereld als in onszelf als individu.

Het getal vijf in de praktijk
De symbolische waarde en mystieke werking van het getal vijf kunnen we  ook vertalen naar onszelf, als mens in het jaar 2021. Zoals  aangegeven gaat het in dit jaar om bevrijding, zelfontwikkeling en innerlijke groei. In zijn algemeenheid een tijd van veranderingen en situaties die vragen om het maken van bewuste keuzes en het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor je keuzes. In een vijf periode is het belangrijk om jezelf te beheersen, niet impulsief te zijn en een te grote zorgeloosheid te vermijden. Benader alles in deze periode met je verstand, laat je niet te veel beperken door anderen of door de omstandigheden maar laat je leiden door je intuïtie. Vraag je bij alle keuzes af of de keuze die je wilt maken je zal belemmeren om te zijn wie je bent, of je hierin juist zal versterken. Van belang daarbij is het ook om te ontdekken dat vrijheid in wezen niet afhankelijk is van uiterlijke omstandigheden, maar een innerlijke staat van ‘niet gehecht zijn’ is.

Jezelf bevrijden
Om tot vrijheid te komen is in de eerste plaats een innerlijk proces nodig van onthechten, jezelf bevrijden van alles dat je ervan weerhoudt om te zijn wie je bent en te leven in overeenstemming met die diepste essentie. Als ontwakende mens heeft het tijd nodig om jezelf los te maken van je gehechtheid aan wat dan ook. Vaak gaat het om de erkenning van anderen om te mogen zijn wie we zijn. Of om ons veilig te voelen in deze wereld, een plekje voor onszelf, ons bestaansrecht op aarde. Dat kan ook een innerlijk gevecht, een conflict, opleveren, omdat ons ego zijn macht niet zomaar op wil geven en denkt ons alleen veilig te kunnen houden in de oude, bekende situatie of in vaste patronen. Als we ons geestelijk gaan ontwikkelen, gaan groeien naar de ‘nieuwe mens’ die het getal vijf symboliseert, dan komen we uiteindelijk tot de ontdekking dat we echte vrijheid, veiligheid en vreugde alleen in onszelf kunnen vinden. Innerlijke vrijheid maakt het dan mogelijk om de hang naar erkenning door anderen steeds meer los te laten, en trouw te zijn aan ons zelf en aan onze innerlijke waarden en levensbestemming.

Onze bevrijde wil
Als we vrijer gaan worden als mens en bewuste keuzes willen maken in overeenstemming met onze ziel, dan is het belangrijk om er ook bij stil te staan vanuit welke innerlijke waarden we deze maken én om na te gaan in hoeverre onze zogenaamde 'vrije wil' wordt geleid door ofwel ons ego ofwel door onze ziel. Als onze wil echt vrij gaat worden, zich gaat bevrijden van eigenbelang, van belemmerende (denk) patronen zoals oude overtuigingen, van ‘moeten’, van de angst dat er niet genoeg zou zijn in deze wereld voor iedereen,  van niet verwerkte (emotionele) pijn, pas dan wordt ze wérkelijk vrij om open te staan voor ‘dat wat wil’. De vrije stroom van levensenergie die door ons heengaat vanuit de kosmos, de universele liefde die alles en iedereen met elkaar verbindt en de basis is van een bewustzijn in de vijfde dimensie.

De polariteit overstijgen
Het is nu dus de hoogste  tijd om een einde maken aan het polariserende onderscheid tussen ‘goed en kwaad’, tussen jouw gelijk en het mijne, anders blijven we als mensheid in dualiteit steken. Dan maken we geen gebruik van de unieke kans die ons wordt geboden om tot meer verbinding en eenheid te groeien, in een wereld waarin het zo nodig is dat we elkaar niet uitsluiten maar vasthouden, al kan dat nu vaak niet letterlijk. Veel mensen maken zich druk over een mogelijke samenzwering tegen de mensheid en blijven hangen in complottheorieën en tégen iets zijn. Inderdaad geven de duistere krachten die de wereld sinds mensenheugenis in hun greep hebben hun terrein niet zomaar prijs en wordt nu veel angst over de wereld verspreid. Tegelijkertijd zijn we ook getuige van hoopgevende gebeurtenissen die een tegenwicht bieden aan angst, boosheid en wraakzuchtige acties.

Door de duisternis heentrekken
Bezien vanuit een hoger perspectief  zijn we bezig om de eerste stappen naar een nieuwe, betere wereld te zetten, wat natuurlijkerwijs ook donkere krachten oproept. De polariteit neemt toe, dat kunnen we overal in de wereld zien en horen in de uitersten van denken, spreken en handelen. Alleen dwars door deze duisternis heen kunnen we groeien naar meer licht, meer bewustzijn van de eenheid achter de verscheidenheid der uiterlijke dingen. Juist nu in deze chaotische tijd is het belangrijk om ons te blijven richten op eenheid en mededogen en niet te verzanden in doemdenken, oordeel, polariteit of in angstgevoel. Ons ervan bewust te blijven dat deze strijd bij het proces van ontwaken hoort en in wezen een reflectie is van de strijd tussen ego en essentie in onszelf als mens. Maar ons ook een gelegenheid biedt om het anders te gaan doen!

De innerlijke brug bouwen
We kunnen ons vermogen tot mededogen alleen maar verhogen door oude, duale  patronen los te laten. Onze emoties kunnen heel pijnlijk en confronterend zijn wanneer we ons gaan bevrijden onze oude patronen als we willen veranderen. Als het gaat om onze gedachten en denkpatronen, dan kunnen we een brug bouwen en over tegenstellingen heenlopen, als we door belemmerende overtuigingen blijven hangen in oude patronen.  Als we deze transformerende stappen zetten, groeien we langzamerhand steeds meer in de onvoorwaardelijke liefde voor onszelf en voor anderen.

Deze innerlijke brug naar eenheid bouwen betekent niet dat we onze persoonlijke pijn, angsten en verdriet kunnen ontwijken of moeten overstijgen. We zullen onze menselijke kant eerlijk onder ogen moeten zien en doorvoelen om verdriet en angst daarna pas echt los te kunnen laten. Verdriet is het gevolg van iets dat ons ontnomen wordt of niet wordt vervuld in de buitenwereld. Het betekent dat het leven ons er aan herinnert, dat we ons ergens mee hebben vereenzelvigd, maar dat we het nog niet echt verteerd hebben en de essentie er nog niet hebben uitgehaald. Daarom kunnen we het niet loslaten en voelt het, alsof er een stuk uit ons wordt losgescheurd.

We kunnen het echter ook zo zien dat niet het leven ons iets heeft afgenomen, maar dat we zélf nog  ‘in gebreke’ zijn. Alle verdriet herinnert ons eraan dat  vereenzelviging een tijdelijk proces is, en dat we onszelf dus ook weer vrij kunnen maken, onszélf kunnen onthechten en bevrijden. In het ontwikkelingsproces van de ziel is dit een helende fase: het verwerken van alle ervaringen, het eruit halen van de essentie, die volledig in ons opnemen en de rest loslaten.

Leven in het hier en nu
Komen we dan zo in de vijfde dimensie aan, dan gaan we veel meer in het hier en nu leven en hebben we geen duidelijk doel meer in ons leven. Ook dat kan angst oproepen, omdat we de controle kwijt zijn en eraan moeten wennen voorwaarts te gaan zonder precies te weten waarheen. We zijn in een tijd en ruimte aangekomen waar de mensheid nooit eerder is geweest en routekaarten zijn dan ook niet voorhanden, we hebben alleen ons innerlijke kompas, onze ziel.  Het voelt misschien een tijdje als leven in een niemandsland, waar we worden we verstaan door middel trilling van energie op een bepaalde frequentie, waarbij we afstemmen op gelijksoortig bewustzijn. We zijn nog niet helemaal los van de oude wereld, de derde dimensie, maar ook nog niet volledig en altijd in de nieuwe wereld van de vijfde dimensie.

Niemandsland
In dit niemandsland weet je misschien wel wie je bent, maar weet je niet precies meer wat dit betekent. Het beste is om dan diep adem te halen, te kijken en voelen, ontdekken hoe die nieuwe wereld eruit ziet. Zo loop je over de brug der tegenstellingen en het enige wat zal overblijven is bewustzijn,  licht met onvoorwaardelijke liefde als bewustzijn op de hoogste frequentie. Deze universele liefde kunnen we ook gaan toepassen in ons handelen, in ons dagelijkse leven. Zo kunnen we als individu, als klein vonkje van licht,  bijdragen aan de grote verandering die nu aan het plaatsvinden is in de wereld. Op deze wijze kunnen we als mens met onze eigen unieke kleur en trilling meehelpen om vorm te geven aan het grote plan van de schepping, waarbij we via de dualiteit weer terugkeren naar de eenheid van Thuis.

Zelfexpressie
Omdat het getal vijf ook is verbonden met gezondheid, creativiteit en een veelheid aan expressiemogelijkheden, lijkt het erop dat ons de gelegenheid wordt geboden om onszelf kunnen gaan bevrijden van het Covidvirus dat nu rondwaart in de wereld. Veel hangt af van ons vermogen tot mededogen. Willen en kunnen we ons eigen belang écht even aan de kant zetten voor de gezondheid van anderen? Of blijft het bij mooie woorden en idealen?  Kunnen we onszelf bevrijden van de gehechtheid aan ons standpunt, kunnen we moeilijkheden en tegenstellingen overbruggen door medemenselijkheid? De tijd zal het ons gaan leren, maar de mogelijkheden tot bevrijding en het vinden van nieuwe wegen voor het voortbestaan van de mensheid en deze planeet zijn er in overvloed in 2021. Waarschijnlijk zal er een cruciale stap gezet kunnen worden in en na de vijfde maand mei, omdat het bevrijdende karakter van de vijf dan extra wordt geactiveerd.

Heldere communicatie
Op persoonlijk vlak nodigt  deze energie je ook uit om in dit jaar je ruimte meer in te nemen, te genieten van je (innerlijke) vrijheid en helder te communiceren. Het geeft de potentie om jezelf te verlossen van belemmerende patronen en knellende banden die niet ten dienste staan van je geestelijke groei. De energetische invloed van de vijf kun je dit hele jaar voelen als een verlangen naar meer vrijheid en onafhankelijkheid.  Toch is het raadzaam om geen overhaaste, impulsieve beslissingen te nemen en je verlangens en voornemens helder en tijdig met anderen te bespreken.

Laat dit jaar je licht schijnen over alles in jezelf dat losgelaten wil worden en zet stappen om 'bevrijding' in de praktijk te brengen. Zie elke belemmering als een kans om jezelf te ontwikkelen en blijf positief door te geloven in je eigen kwaliteiten en vaardigheden. Gebruik je creativiteit om nieuwe wegen te vinden, je leven op een andere manier vorm te geven als 'het oude' niet meer kan of niet langer bij je past. Door oude zaken los te laten maak je ruimte voor het nieuwe, dat in jou geboren wil worden!

Als mens zijn we oneindig creatief als we 'out of the box' durven denken en de moed hebben om bij ons innerlijke verlangen te blijven. Veel van je doelen en idealen kunnen dit jaar werkelijkheid worden als je ook de tijd neemt om te reflecteren en te bezinnen, te onthaasten om tot wijze beslissingen te kunnen komen. Door oude angsten onder ogen te zien en innerlijke ruimte te creëren door er anders mee om te leren gaan ontstaat vernieuwing op alle fronten in je leven. Kijk niet te veel terug naar het verleden maar liever vooruit met een positieve blik naar de toekomst, waarop de vrijmakende energie van dit jaar je voorbereidt.

©Marleen van Wegberg

Bron: Numerologieboek

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram